Tuy nhiên, hiện nay dự án này đang ngưng xây dựng

dji0033-compressed-1-20230918111626473-1700809536.jpg
 
dji0997-compressed-1-20230918111625234-1700809536.jpg
 
dji0997-compressed-1-20230918111625234-1700809536.jpg
 
dji0027-compressed-1-20230918111627854-1700809536.jpg
 
dji0005-compressed-2-20230918111633638-1700809536.jpg
 
received-677469150853625-1700809536.jpeg
 
received-185525764637645-1700809536.jpeg
 
received-1057738048605017-1700809536.jpeg
 
fb-img-1700808879697-1700809537.jpg
 
fb-img-1700808882141-1700809536.jpg