Lưu Thị Trang Thảo

#Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt