Đối với Khu 1:

khu-1-bs-1700540220.jpeg
 

Đo đạc bản đồ địa chính: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã thẩm định Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Lập ngày 08/11/2023 với diện tích thu hồi 6.134.776,3m2.

Giá đất cụ thể: Phòng Tài nguyên - Môi trường đang tham mưu trình tự, thủ tục lập phương án giá đất cụ thể.

Kiểm đếm:

Xã Cam Thịnh Đông: 487 thửa, trong đó:

+ Số thửa đã kiểm đếm: 437 thửa

+ Số thửa chưa kiểm đếm: 0 thửa + Số thửa không xác lập hồ sơ: 50 thửa (sông suối, đường giao thông).

Xã Cam Lập: 244 thửa, trong đó:

+ Số thửa đã kiểm đếm: 200 thửa

+ Số thửa chưa kiểm đếm: 0 thửa + Số thửa không xác lập hồ sơ: 44 thửa (sông suối, đường giao thông).

Xác nhận hồ sơ pháp lý:

+ Xã Cam Thịnh Đông: đợt 1 - 89 thửa, đợt 2 - 139 thửa, đợt 3 - 111 thửa

+ Xã Cam Lập: đợt 1 - 103 thửa, đợt 2 - 28 thửa, đợt 3 - 69 thửa

Trên cơ sở kết quả kiểm đếm, giấy tờ đất của hộ dân cung cấp, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh chuyển hồ sơ đã kiểm đếm cho UBND các xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Lập, cụ thể:

Việc xét hồ sơ pháp lý phục vụ việc tạm ứng tiền:

+ Xã Cam Lập: đợt 1 - 19 hộ/21 thửa, đợt 2 - 09 hộ/12 thửa.

+ Xã Cam Thịnh Đông: đợt 1 - 15 hộ/22 thửa.

+ Ngày 08/11/2023 họp Hội đồng thống nhất thông qua hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp có đơn xin tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh qua địa bàn xã Cam Lập của 19 hộ/21 thửa (theo Thông báo số 1576/TB-HĐBTHT&TĐC ngày 10/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định (BTHTTĐC) dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại cuộc họp ngày 08/11/2023).

Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ:

Việc tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ:

+ Ngày 13/11/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã ban hành Công văn số 732/TTPTQĐ về việc đề nghị tạm ứng kinh phí phục vụ chi việc chi trả tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1), địa điểm xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh (kèm theo phương án dự kiến về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (tạm ứng)) với số tiền tạm ứng: 35.407.816.913đồng. Dự kiến kế hoạch chi trả xã Cam Lập: đợt 1 - 19 hộ/21 thửa vào chiều thứ 3 (ngày 14/11/2023).

+ Kết quả chi trả: xã Cam Lập: đợt 1 - 18 hộ/19 hộ đã nhận tiền.

Khu tái định cư:

Xã Cam Thịnh Đông: Dự kiến 37 hộ tái định cư (theo Báo cáo số 1524/UBND của UBND xã Cam Thịnh Đông ngày 06/11/2023).

Xã Cam Lập: Dự kiến 34 hộ tái định cư (theo Tờ trình số 1070/TTr-UBND của UBND xã Cam Lập ngày 30/10/2023).

Kiến nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo:

- Giao UBND xã Cam Thịnh Đông khẩn trương xác nhận hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất đợt 1 - 89 thửa, đợt 2 - 139 thửa, đợt 3 - 111 thửa.

- Giao UBND xã Cam Lập: khẩn trương xác nhận hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất đợt 1 - 103 thửa, đợt 2 - 28 thửa, đợt 3 - 69 thửa.

- Đối với vật kiến trúc, công trình không có trong bảng giá giao UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông phối hợp Trung tâm phát triển quỹ Cam Ranh đất rà soát, tổng hợp, phối hợp pháp lý để lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác lập theo đúng quy định (kho đông lạnh, trạm biến áp, trạm phát sóng...)

- Quá trình xác nhận, thẩm tra xác minh tài sản trên đất, đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông xác minh rõ tài sản hình thành sau Thông báo thu hồi đất.

- Đối với đất do UBND xã quản lý, đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông thẩm tra, xác minh nếu nguồn gốc là đất công ích 5% thì phải có hồ sơ lưu trữ.

- Đối với các trường hợp đìa bể (chỉ còn vết tích họng trổ và bờ kè đá san hô), đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông lập danh sách tổng hợp.

Đối với Khu 3:

khu-2-bs-1700540220.jpeg
 

Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch về việc triển khai tuyên truyền thực hiện dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh Khu 3 - Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến triển khai tuyên truyền tại 03 phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa (từ ngày 22/11/2023 đến ngày 23/11/2023). Sau đó, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh sẽ tổ chức kiểm đếm, dự kiến hoàn thành công tác kiểm đếm vào ngày 05/12/2023.

Đối với Khu 2:

Trung tâm PTQĐ Cam Ranh sẽ thực hiện việc tuyên truyền và kiểm đếm sau khi hoàn thành Khu 3.

Dự kiến hoàn thành công tác tuyên truyền và công tác kiểm đếm vào cuối tháng 12/2023.

khu-3-bs-1700540220.jpeg
 

-----------

Thông tin tham khảo: 

Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm (năm 2023 đến 2027), chi tiết như sau:

*Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư: Quý IV/2022 đến Quý I/2023;

+ Thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Quý I/2023;

+ Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Quý II/2023 đến Quý III/2023;

*Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Hoàn thành công tác đền bù giải tỏa: Từ Quý III/2023 đến Quý II/2024.

*Giai đoạn hoàn thành thủ tục thiết kế, cấp Giấp phép xây dựng:

Hoàn thành hồ sơ để được cấp phép xây dựng công trình: Quý II/2024.

*Giai đoạn thực hiện đầu tư:

Hoàn thành việc san lấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: Quý III/2024 đến Quý III/2025;

Khởi công và xây dựng hoàn thành dự án theo hồ sơ được cấp thẩm quyền phê duyệt: Thực hiện xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng từ Quý III/2024 đến Quý III/2026 (24 tháng kể từ ngày được cấp GPXD);

Tổng vốn đầu tư của dự án:

       Tổng vốn đầu tư:        

        Theo nội dung tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tổng vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án): khoảng 85.293,883 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm nghìn, hai trăm chín mươi ba phẩy tám trăm tám mươi ba tỷ đồng), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

  Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tạm tính như sau:

Theo nội dung tại Thông báo số 1524/TB-SKHĐT ngày 24/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Bồi thường đất ở; Bồi thường đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, rừng sản xuất; Bồi thường công trình và vật kiến trúc có trên đất; Hỗ trợ chi phí đầu tư ao đìa; Cây trồng trên đất; Hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm; Hỗ trợ ổn định đời sống đất ở; Hỗ trợ di chuyển 2 lần; Hỗ trợ thuê nhà ở; Khen thưởng) dự kiến: 997,295 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử TP. Cam Ranh